Foro d'estudi, promocio y defensa de la llengua valenciana

Hui estem a 15 Sep 2019, 21:21

Totes les hòres son UTC + 1 hòra

Nòu tema Responder al tema  [ 1 mensage ] 
  Imprimir vista Tema anterior | Tema posterior 
Autor Mensage
NòtaPublicat: 16 Abr 2016, 04:58 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
L'us del pronòm de primera persona plural "MOSATROS" és absolutament majoritari y general en llengua valenciana. Eixa és una realitat incuestionable y pròpia de la llengua valenciana. Tant la catalanista AVL, com la vençuda RACV desprècien la personalitat y caracter pròpit de la llengua valenciana y, al marge de tot rigor cientific, estigmatisen com a "vulgar" al genuinament valencià pronòm "MOSATROS", imponent formes arcaiques y inexistents ("nosaltres/nosatres") com a normatives, les cuals no aprofiten més que pa desnaturalisar la llengua valenciana y anar destruint la poqueta auto-estima que encara pugueren tindre els valenciaparlants.

"IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüistica valenciana"
http://idiomavalencia.com/docs/pdf/idiomavalenciaparlat.pdf

“MOSATROS”, “VOSATROS” FORMES VIVES GENERALS (p. 102)

Els pronòms “mosatros”, “vosatros” son formes pronominals d’us absolutament majoritari en llengua valenciana viva. Ademes d’estes dos formes d’us general y majoritari en la llengua parlà, existixen unes atres formes d’us més reduït: “moatros”, “matros”, “nosatros”, “natros” en la primer persona y “voatros”, “vatros” en la segon. Les formes minoritaries “moatros”, “matros” son variacions de la forma majoritaria “mosatros”; mentres que “natros” hu es de “nosatros”. “Voatros”, “vatros” son variacions de la forma majoritaria “vosatros”.

“Nosaltres”, “vosaltres” son arcaismes. Formes mòrtes desaparegudes fa pròu de temps de la llengua valenciana viva. “Nosatres”, “vosatres” son formes acadèmiques impòstes inexistents en l’idioma valencià parlat y viu.

Cites

Els pronòms personals subjèctes s'expressen baix estes formes:
'Yo, nosatros, mosatros, nos', per a la primera persona.
'Tú, vos, vosatros, vosté’ i ‘vostés', per a la segón persona.

[GRAMATICA ELEMENTAL DE LA LLENGUA VALENCIANA, R. P. Lluis Fullana Mira, p. 214, Valencia 1915]

Les formes ‘nosaltres’ i ‘vosaltres’ son arcaïsmes, que ni lliterariament se deuen usar, perque estan completament mortes en tot el domini valencià.
[LA LLENGUA VALENCIANA HUI, Josep Mª Guinot Galan]

La ‘-l-‘ dels antics pronoms ‘altre, altra, altres, nosaltres, vosaltres’ s'emmudix, com en tot el valencià: ‘atre, atra, atres, mosatros, vosatros’.
[...]
Emmudiment de la ‘-l-‘ en ‘atre, mosatros’...
[...]
Les formes dels pronoms personals forts o tonics son:
Singular - Plural
De 1ª persona: yo - mosatros, nosatros
De 2ª persona: tu, voste - vosatros, vostes
[...]
A El Cabanyal trobem la forma 'nosatros', que tambe existix en alguna localitat de l'Horta Nort, i en alguna zona com Catarroja pot escoltar -se 'moatros, voatros'; les formes 'matros' i 'vatros', que existixen en unes atres comarques valencianes, no existixen en la zona.
[...]
El verp haver en la primera persona singular i plural presenta les variants 'yo ha' per
‘yo he’ i 'mosatros ham' per ‘nosatres hem’ i tambe 'vosatros hau' per ‘vosatres heu’;
en este mateix temps conviuen les formes 'mosatros ham' o ‘havem’ i 'vosatros hau' o
‘haveu’, si be son mes freqüents les primeres. Estes formes tambe apareixen en el
preterit indefinit: ‘yo ha comprat’, 'mosatros ham' o ‘havem comprat’, 'vosatros hau' o
‘haveu comprat’, per ‘yo he comprat’, ‘nosatres hem comprat’, ‘vosatres heu comprat’.
[...]
Preterit indefinit. Com hem dit en el punt anterior trobem les formes ‘yo ha comprat’,
'mosatros ham comprat’ o ‘havem comprat’, 'vosatros hau comprat’ o ‘haveu comprat’
per ‘he comprat, hem comprat, heu comprat’.

[EL PARLAR DE L’HORTA DE VALENCIA DINS DEL DIALECTE APICHAT, Voro López i Verdejo, pp. 24; 28; 33; 49; 50]

Els pronoms personals presenten formes diverses:
'mosatros, vosatros' (Plana de Castello)
'nosatros, vosatros' (Benassal, Morella)
'natros, vatros' (Peniscola, Vinaros)
[...]
El pronom personal [* en l’àrea central] [...] Les formes generals son: 1ª. pers. [* pl.]:
'mosatros'. 2ª pers. [* pl.]: 'vosatros'. En els Poblats Maritims trobem l'excepcio perque la forma de 1ª. persona es 'nosatros'. Tambe he oit, mes esporadicament, 'nosatros' fora de l'ambit descrit, pero es forma poc usada, comparada en 'mosatros', en les comarques centrals. Per una atra ba nda, mes dialectalment, podem constatar formes com 'moatros' i 'voatros'.

[INTRODUCCIO A LA DIALECTOLOGIA. ELS DIALECTES VALENCIANS, Manuel Gimeno Juan, pp. 24; 36, Lo Rat Penat, Valencia 1996]

Si realment l'intencio estiguera en acostar el codic escrit al parlat, es moment tambe de plantejar-se [...] l'acceptacio en l'estandart de formes generalisades com ‘azda’ (‘fins’), ‘mos’, ‘mosatros’, ‘u’ o ‘eu’ (‘ho’), etc. Les formes que actualment son considerades "normatives" no conten en la plena accept acio dels valenciaparlants, que les consideren estranyes, "coentes", arcaismes i tan distanciades de l'us coloquial que dubte molt que algun dia puguen aplegar a formar part del llenguage comu, per molt que se'ls argumente allo de la depuracio de la llengu a (raonament relatiu, perque el seu abus provocaria que la norma s'alluntara definitivament de la llengua parlada.
[REFLEXIONS PER A UNA MODERNISACIO DE L’ORTOGRAFIA DE LA LLENGUA VALENCIANA, Chimo Lanuza Ortuño, Revista de Filologia Valenciana, any VIII, nº: 8, p. 128, 2003]

[...] distinguim [* en la gramatica de Sanchis Guarner] atres formes molt populars o coloquials, unes mes generalisades que atres: 'nosatros, mosatros, moatros, matros, vosatros, vatros'.
I com a D. M. Sanchis Guarner, a vegades, no li mereix cap de respecte o consideració tot el procedir d'un poble, escriu de forma resoluta i tallant: "Les formes dialectals [ les adés citades ], ...són inadmissibles". ¿Encara que de temps immemorial tinguen fondissim i quasi universal arr aïlament? ¿Ni tan sols en el parlar i en l'escritura i literatura popular? Molt de rigor es eixe. Desconeix, tal vegada, i pijor si no ho ignora, que les ultimes investigacions demostren que, per lo manco 'MOSATROS', llaugerament transformat o evolucionat mes avant en 'NOSATROS', ya s'usaven en el primitiu llenguage valencià, provinent del grup, pareix que mes numeros, de conquistadors i repobladors del Regne, el d'aragonesos. (26)
(26) VICENTE GINER, 'La gran Aportación de la Lengua Aragonesa a la Lengu a Valenciana', Diari LAS PROVINCIAS, de Valéncia 20 -x-1977.
[...]
Ennobliment de formes populars.
Tornem a la forma popular 'MOS', i son equivalent fort 'MOSATROS'. [...] la immensa majoria del nostre poble els usa constantment. [...].
[...] 'MOS' i 'MOSATROS', constituits molt provablement o integrats en la parla popular de nostre poble des de que existix, poden haver provingut per atracció de formes obliqües, com per eixemple: 'ME, MI' reminiscències de la flexió nominal llatina, convertida la '-N' inicial en '-M'.
Per tant, ¿quin motiu filologic hi ha per a que s'anatematise contra les popularissimes formes 'MOS' i 'MOSATROS', impedint que es convertixquen en elements llegitimament literaris, si es tot un poble el que s'ha familiarisat entranyabl ement en ells?

[LA LLENGUA VALENCIANA, EN PERILL, F. de Borja Cremades Marco, pp. 191; 196, Valencia 1982]

[...] qué cara tienen los maestros que dicen a sus alumnos de Alicante que en Valencia y Castellón se utiliza familiarmente el arcaísmo "nosaltres"; y es que aún quedan alicantinos sin engatusar. En "Información" (5 -3-94) leemos que los miembros de la barraca "Per la festa y mosatros", celebraron su cena anual en el Casino. El pronombre "mosatros" -centenario y exclusivamente valenciano - hay que respetarlo, aunque peque contra la etimología.
[SOBRE LA ORTODOXIA DEL VALENCIANO, Ricart Garcia Moya, Las Provincias 1994]

[...] ciertas morfologías pronominales, hoy perseguidas [...] Era el modelo adoptado libremente por el pueblo valenc iano a través de los siglos: “qui vos vol be”, “dónamos un bon día”, “vosatros” “pera els tres mos sobra”, “¡Dona, que mosatros no moseguem!” (El Cullerot, 1898). Tras sufrir múltiples acomodaciones morfosintácticas de los flexivos latinos, la construcción valenciana “mosatros” era tan válida como las adoptadas por otras románicas. En 1898 los valencianos ya no usaban el arcaísmo “nosaltres”, salvo para pedir limosna en los florales de Barcelona y satélites.
[...] de “nos alteros” (‘nos altros > nosatros > mosatros’) [...] La evolución pronominal se había completado hacia el 1700, como demuestra el uso de mosatros en la mejor novela valenciana del XVIII: “y mosatros ham de esclafar tarrosos” (Galiana: Rondalla l768, p.78).

[DON MARIÑAS DEL REAL POTORRO, Ricart Garcia Moya, Diario de Valencia 2003]

Según Saussure y otros [...] semiólogos, la propagación de un cambio lingüístico abarcaría 300 años. Es decir, que la formación del pronombre valenciano “mosatros” se comenzaría a gestar por el 1500, al figurar en textos del 1800. Eso es una evolución normal [...]
[LA AVL DEGRADA LA "BELLEA", Ricart Garcia Moya, Diario de Valencia 2002]

Hace trescientos años se estaba gestando el valenciano moderno, igual que sucedía con el castellano, catalán, gallego y francés. Las alteraciones morfosintácticas conformarían progresivamente la singularidad léxica futura, y todas las variables (‘nosoutros, nosotros, nous autres, nosaltres, mosatros’ ) podrían ser calificadas por Cicerón o Virgilio como corrupciones de la latina lengua madre.
[...] el latinista y archivero José Nebot, en su "Gramática Valenciana", publicada hace más de un siglo, advertía que "será catalanismo usar la voz nosaltres por nosatros" (Gramática, 1894, p.127). El mismo erudito da una valiosa información al comentar que "también se dice mosatros en vez de nosatros" (p.45) [...]

[LOS INCULTOS Y EL PRONOMBRE MOSATROS, Ricart Garcia Moya, Las Provincias 1997]

[* en djudeo-espanyol la grafia “z” es equivalent a la “s” sonora valenciana]
Mozotros ya mos aviamos alishtereado a esto .
(p. 3)
no es djusto lo ke dizish vozotros
(p. 11)
Por mozotros espesialmente, esto era i es muy importante.
(p. 15)
Mozotros dizimos: Pekado i manziya
(p. 24)
‘mozótros / mozótras’: ‘nosotros / nosotras’.
Eg.: Mis ermanos partieron, mozotros kedimos aki. Se tomaron kon mozotros (mos bushkaron pleto).
(p. 26)
Algunos de vozotros se akodran de la sarten de bimuelos de Pesah?
(p. 33)
Tu dishites "tuertio", mozotros dizimos "torsyo".
(p. 36)
A todos vozotros vos enkorajo de abonarvos.
‘vozótros / vozótras’ (pron.): ‘vosotros’.
Eg.: Vozotros lo kulpash.
(p. 37)

[DIKSIONARIO DE DJUDEO-ESPANYOL A CASTELLANO, Güler Orgun/Ricardo Portal/Antonio Ruiz Tinoco, 2003-2005]

‘mosatros’ “y mosatros ham de esclafar tarrosos” (Galiana: Rond. de rondalles, 1768,
p. 36)
‘mosatros’ “mosatros li diguem el ball dels bastonets”(Bernat: Un ensayo, 1845)
‘mosatros’ “mosatros” (Escrig: Dicc. 1851)
‘mosatros’ “mosatros sigam rics” (Rochano: Els amors d’un torrentí, 1859, p. 5)
[...]
‘vosatros’ “vosatros teniu la culpa” (Romans dels pobres festechans, 1733, p. 4)
‘vosatros’ “vosatros, aforragaytes” (León, Carlos: Arenga crítica, 1789, p. 5)
‘vosatros’ ¿De vosatros que ham de dir?” (En obseq ui de Voluntaris Honrats, 1794, p.
7)
‘vosatros’ “y tots vosatros...” (Conv. Entre Saro y Cudol, Imp. Brusola, 1820)
[...]

[DICCIONARI HISTORIC DEL IDIOMA VALENCIÀ MODERN (DHIVAM), Ricart Garcia Moya, p. 567, Valencia 2006]

"IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüistica valenciana"
http://idiomavalencia.com/docs/pdf/idiomavalenciaparlat.pdf


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
Vore mensages de fa:  Ordenar per  
Nòu tema Responder al tema  [ 1 mensage ] 

Totes les hòres son UTC + 1 hòra


No pòt obrir nòus temes en este Foro
No pòt respòndre a temes en este Foro
No pòt editar els seus mensages en este Foro
No pòt borrar els seus mensages en este Foro
No pòt enviar adjunts en este Foro

Buscar:
Anar a:  
cron
Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foroPowered by phpBB © phpBB Group
Traduit a la llengua valenciana per IDIOMA VALENCIÀ

Style designed by Team - Programming forum