Foro d'estudi, promocio y defensa de la llengua valenciana

Hui estem a 18 Ago 2019, 03:39

Totes les hòres son UTC + 1 hòra

Nòu tema Responder al tema  [ 3 mensages ] 
  Imprimir vista Tema anterior | Tema posterior 
Autor Mensage
NòtaPublicat: 26 Abr 2017, 16:04 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
A la pregunta: "¿quina es la "verdadera" llengua valenciana?", la respòsta és ben simple:

- la que existix.

O, plantejanto del reves: "¿quina NO és la llengua valenciana "verdadera"?"

- la que NO existix.

Per tant, tenim dos formes d'aproximarmos a la "verdadera" llengua valenciana:

- Comprovant quines son les paraules, formes y usos EXISTENTS en la llengua valenciana viva y parlà.

- Comprovant quines son les paraules, formes y usos INEXISTENTS en la llengua valenciana viva y parlà.

Per estos dos "camins" pòt saberse en molta exactitut quina és la llengua valenciana "verdadera" y quina llengua o llenguage no hu és.

Sabent quines paraules, formes y usos formen part de la llengua valenciana viva y parlà y quines paraules, formes y usos no formen part d'ella, és ben facil fer una normativa o "estandart" que represente corrèctament a la "verdadera" llengua valenciana. Pòs de la mateixa manera que en ecologia se sap quines espècies son autòctones y quines han segut impòstes artificialment no fa molt, en la llengua valenciana tambe se sap quines paraules, formes y usos son forasters, no generals, impòstos fa cuatre dies per la inmersio catalanista del sistema educatiu y quins son els històrics, els tradicionals y els patrimonials.

La normativa o "estandart" d'una llengua és una representacio sintètica de la llengua "verdadera" y en ella s'han de donar prioritat a totes eixes paraules, formes o usos llingüistics que de forma normal, ampla y general gasten els seus parlants, sense deixar fòra les paraules, formes y usos minoritaris - pero sense ferlos prioritaris -, y, sobre tot, sense ficar dins de la normativa o "estandart" paraules, formes y usos llingüistics que NO formen part de la llengua "verdadera".

No pareix molt dificil d'entendre, ni complicat de fer. No obstant, degut a que les normatives o "estandarts" fets per l'AVL o per la RACV han segut fets en base a critèris politics, ideològics y/o a prejuins "cultistes" arbitraris al marge de la realitat llingüistica valenciana (o "verdadera" llengua valenciana), en éstes s'han donat prioritat a paraules, formes o usos llingüistics INEXISTENTS en la llengua valenciana "verdadera", que fa que eixes normatives no representen corrèctament a la "verdadera" llengua valenciana.

Tot això no ha segut fet per casualitat, son normatives politiques de caracter "cultiste" y adoctrinaor, fetes aixina a consciència y en tota la intencio del mòn - a vòltes per falta de pròu competència llingüistica dels seus autors -, per lo que resulta impossible aplegar a cuansevòl acòrt d'actualisacio, correccio o millora en qui les han fet o en els seus defensors, ya siguen catalanistes o "racavianos". Éstos sempre trobaran alguna "rao" - la que siga, inclus contraria a la que puguen dir en un atre moment - pa justificar totes les incorrèccions que òmplin les seues normatives mal fetes, inutils y NO representatives (ni de la llengua valenciana, ni dels valenciaparlants).


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 27 Abr 2017, 07:20 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
Mosatros escribió:
[Les normatives de l'AVL y de la RACV] son normatives politiques de caracter "cultiste" y adoctrinaor, fetes aixina a consciència y en tota la intencio del mòn - a vòltes per falta de pròu competència llingüistica dels seus autors -, per lo que resulta impossible aplegar a cuansevòl acòrt d'actualisacio, correccio o millora en qui les han fet o en els seus defensors, ya siguen catalanistes o "racavianos". Éstos sempre trobaran alguna "rao" - la que siga, inclus contraria a la que puguen dir en un atre moment - pa justificar totes les incorrèccions que òmplin les seues normatives mal fetes, inutils y NO representatives (ni de la llengua valenciana, ni dels valenciaparlants).


La mediocre normativa de la RACV no és tan roïna com la normativa catalanista de l'AVL. Sempre que els racavianos mos vòlen vendre la seua normativa la comparen en la pèssima de l'AVL. Fento aixina se pensen que fan bòna la normativa mediocre de la RACV.

Si imaginarem per un moment que no existira la (roinissima) normativa de l'AVL, els racavianos no podrien fer eixa comparacio y deurien ferla en qui verdaderament s'ha de fer, en la llengua valenciana viva y parlà. Pero eixa comparacio no vòlen ferla perque entonses se veu en claritat que la normativa de la RACV és una normativa mediocre que no acaba de representar corrèctament a la "verdadera" llengua valenciana.

En acabant, com ya dic més amunt, davant d'este cas, els racavianos inventaran lo que siga per tal d'omplirse de raons y justificar lo injustificable, y posaran al mateix nivell la llengua parlà y la (arbitraria) escrita, que perfèctament podria ser la escrita catalanista.

¿Tenen acas els racavianos la autoritat pa dir y censurar quins escrits en "valencià" pòden ser gastats pa fer la normativa y quins escrits no?

En absolut la tenen. Ells no son ningu pa dir quins escrits son els "bòns" y quins els "roïns". Si la norma és que el llenguage escrit pòt gastarse al mateix nivell que la llengua parlà com a referència pa fer la normativa, entonses ahi entra tot, no nomes lo que els racavianos vòlen que entre. Per tant, seria perfèctament valit fer una normativa del "valencià" basantse en els llibres y treballs escrits en el catala avalencianat - etiquetat com a "llengua" o "valencià" - pòs en son moltissims més que els publicats en la normativa de la RACV y, m'atrevixc a dir, els publicats en unes atres epoques.

Aixina son de "inteligents" els racavianos o "cultistes". Per tal de justificarse, a qui acaben beneficiant y donantli la rao son als catalanistes, al catalanisme y al catala, y a qui acaben fotent és a la llengua valenciana, als valenciaparlants y a lo valencià.

N'hi ha qui encara no sap que en la normativa de la RACV, el pronòm "mos", com "mosatros", no és normatiu, sinos "vulgar" o com vòlen donar a entendre: "mal parlat" y que el "bò" que s'ha de gastar és el minoritari "nos". Igual passa en la forma plenament valenciana "pòs", que reneguen d'ella, mentres vòlen impòndre l'arcaisme (y per tant desaparegut) "puix".

El problema en la RACV y els racavianos no és que vullguen omplir de paraules infrecuents, tretes de diccionaris, la normativa. El verdader problema en ells és que vòlen falsejar y falsegen la realitat llingüistica valenciana sustituint formes normals y generals de la llengua valenciana per unes atres inventaes, inexistents, catalanes o arcaiques que ningun valenciaparlant gasta de forma natural, justificanto en mentires y embolics tal com fan els catalanistes. Aixina per eixemple, dins del diccionari de la RACV, donen com a normativa la inexistent forma "nosatres", diuen que la forma minoritaria "nosatros" és la general y llancen al femer de la vulgaritat y la estigmatisacio la forma "mosatros" sent com és la forma normal y general entre els valenciaparlants (fan com fan els catalanistes).

Ara be, el summum del cretinisme y del cinisme el trobem en eixe patètic intent de justificar la absurda y innecessaria catalanisacio de la normativa ficant en ella les terminacions catalanes -ADA, -ADES inexistents en la "verdadera" llengua valenciana - la parlà. Son tan "listos" que hasta ells mateixa saben que estes terminacions catalanes no existixen en valencià y per eixe motiu - demostrant lo "inteligents" que son - en conte de llevarles de la normativa, les deixen dins pero creant una excepcionalissima regla absurda "ad hoc" que diu que s'escriuen pero no se pronuncien.

Com tontos no son, no podem més que pensar que son uns cinics en molta barra, pòs saben perfèctament que els chiquets valencians o qui siga, adoctrinats en el catala avalencianat de la escòla, al llegir eixes terminacions catalanes les pronunciaran perque aixina és com els mestres els han ensenyat a diro en catala. Lo llògic seria llevar les terminacions catalanes -ADA, -ADES de la normativa de la RACV per dos motius de pes, primer perque no formen part de la llengua valenciana y segon pa que ningu lligga en catala escrits fets en valencià, afavorint aixina a una llengua que vòl acabar en la valenciana.

¿Fa falta tornar a repetir que, una vòlta més, els racavianos en les seues ocurrències y mediocre normativa a qui nomes beneficien son als catalanistes, al catalanisme y al catala, fotent a la llengua valenciana, als valenciaparlants y a lo valencià?

Me pense que si fa falta repetiro, pero no pels racavianos que no cambiaran en la vida, sinos pa que hu sapien els valencians "normals" y no siguen enganyats ni per catalanistes, ni per racavianos.

Y que ningu s'enganye, les terminacions catalanes -ADA, -ADES son d'alta frecuencia d'us en la normativa de la RACV, o siga, se gasten molt y se troben per tots els costats pòs afècten al sistema verbal valencià. Ésta és una de les senyes que major coentor li dona a la normativa de la RACV y que major rebuig genera entre els valenciaparlants... Esta senya catalanisant llança a pèdre, ella a sòles, tota la normativa de la RACV.

Acabe senyalant una atra més de les mentires y embolics dels racavianos. Ells presenten la seua normativa com a unica alternativa a la normativa de l'AVL y això és mentira. Tenim la Gramatica de la Llengua Valenciana del pare Fullana - que feu pa la "RACV" de 1915 - que és una normativa que - sense ser perfècta - representa molt millor a la llengua valenciana que la de la RACV, pòs entre unes atres còses, deixa fòra les terminacions catalanes -ADA, -ADES, no gasta els guions catalans pompeyofabrians, ni la acentuacio catalana de l'AVL com si que fa la RACV.

Els valencians y els valencianistes tenim la honra y el deure de defendre a la llengua valenciana viva y parlà, no a la normativa catalanisant y mediocre de la RACV que no la representa, ni mos representa.


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 06 Mai 2017, 15:57 

Registrat: 18 Mar 2016, 01:54
Mensages: 87
Me sap mal diro, pero ara mateixa "el peix ya està tot venut". Per molt que vullgueren fer ara els autistes de la RACV - que NO volen - no aprofitaria pa res. No han fet les coses cuant tocava, han anat deixant fer al catalanisme - no volien, ni volen ser anti-catalanistes - y han desaprofitat totes les oportunitats, ademes de "cagarla" en mes d'un assunt (per eixemple, afegir els acents catalans de l'AVL dividint el valencianisme o les relacions baix manega que han mantengut o mantenen en els seus "amics" de l'AVL).

Ara YA NO ES EL MOMENT ni de fer, ni d'actualisar res. El moment fon fa uns cuaranta anys cuant faltà Franco y escomençà aço que mos volen vendre com a "democracia". En eixe moment - cuant tot estava per fer, en totes les oportunitats a la ma y en un catalanisme sense força - es cuant haurien d'haver fet una normativa que representara correctament a la LLENGUA VALENCIANA - que encara tenia prou parlants, no com ara que les noves generacions son totes castellaparlants -, pero no hu feren y feren lo que sempre han fet els cagons "cultistes": fer les coses en funcio de lo que feen els catalanistes. Sempre pendents y quimerosos de lo que el catalanisme y els catalanistes feen, unes voltes copiant lo que estos feen y unes atres fentlos poregosament la contra, pero may fent les coses per ells mateixa y per la llengua valenciana, al marge de lo que els catalanistes pugueren fer o dirlos.

Aixo passà fa cuaranta anys y aixo continua passant a dia de hui. En la RACV han cambiat cares y noms pero tot continua igual que fa cuaranta anys... o pijor. Continuen sense voler ferli front en força y valentia al catalanisme que destruix la llengua valenciana y mos destruix com a poble, y sense importarlos que en la seua normativa puguen haverne senyes catalanisants que perjudiquen a la llengua valenciana y nomes beneficien al catala y al catalanisme.

La mediocre normativa "d'El Puig" no es una normativa naixcuda en l'objectiu de representar al maxim la verdadera llengua valenciana, sinos que la feren en la "misio" de ferli la contra a les "normes de Castello" catalanistes, de que fora "millor" que la "de Castello". Per lo que trobem que el valencianisme "cult" amparantse en que "la normativa d'El Puig es millor que la catalanista", ya se dona per satisfet, encara que la normativa "d'El Puig" estiga catalanisà y no represente correctament a la verdadera llengua valenciana.

El catalanisme mos ha guanyat totes les batalles - el tenim instalat politica, institucional y oficialment en el Reyne de Valencia -, el valencianisme ha perdut totes les batalles y la seua particular guerra. Nomes existix una possibilitat pa que el catalanisme no li guanye la guerra als valencians (valencians y valencianistes no son la mateixa cosa) y es que els valencians continuen mantenint l'historic sentiment anti-catalaniste que sempre han tengut. Eixa es la unica alternativa que encara mos queda als valencians: rebujar per activa o per passiva lo catala y el catala (sense ferlos el minim de cas a tots eixos "anti-anti" que parlen mal de qui es anti-catalaniste).

El moment al que ham aplegat - "gracies" als cultistes, racavianos, nacionalistes anti-anti, ex-catalanistes y uns atres sanc d'orchata o raboses colaboracionistes - ya no dona pa mes.


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
Vore mensages de fa:  Ordenar per  
Nòu tema Responder al tema  [ 3 mensages ] 

Totes les hòres son UTC + 1 hòra


No pòt obrir nòus temes en este Foro
No pòt respòndre a temes en este Foro
No pòt editar els seus mensages en este Foro
No pòt borrar els seus mensages en este Foro
No pòt enviar adjunts en este Foro

Buscar:
Anar a:  
cron
Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foroPowered by phpBB © phpBB Group
Traduit a la llengua valenciana per IDIOMA VALENCIÀ

Style designed by Team - Programming forum